Home Aggiornamenti Ascolto canzoni d'amore Altre canzoni Libro Canzoni
Tradizioni religiose L'@rtesino Fotoparole Etimologie L'autore del sito
Disegni Paesaggi Saggio sulle canzoni popolari Chitarra battente Libro Proverbi
Poesie di Franco ARTESE
 

 

DORMINU, DORMINU SUBBA NA TIMPA.

Ddruvu sù i scarpari ‘e razza?

Zzù Micucciu ‘nta Porteddra?

Mastru Peppinu? E Cutulìddru?

Mastru Pascalu sutt'a gghjazza?

A'r'i scarpi, subb'a peddra,

Ppè'l'li dari lucentizza

cci jettavin 'a sputazza!

Dorminu, dorminu subba na timpa!

Dorminu, dorminu subba na timpa!

 

Chini c'è cchjù'd'de froggiaru?

Mastru Armandu ara Nuzziàta,

A'r'a Scarpa Zzù Jennaru,

Zzù Peppinu a'r'a penninata,

Mastru Cicciu, u cchjù cotraru?

‘Nzemi a'r'i cavarcaturi

Addiu a ssì fatigaturi!

Dorminu, dorminu subba na timpa!

Dorminu, dorminu subba na timpa!

 

Ddruvu sun'i falegnami

C'a'r'i zziti ppè arredu

Addobbavin'i lignami?

Mastru Roccu e Mastr'Affred,

Zzù Frensciscu, Mastru Cenzu?

È inutilu chi chiami:

beniditti ‘ccù'l'l'incenzu!

Dorminu, dorminu subba na timpa!

Dorminu, dorminu subba na timpa!

 

Ddruvu sunu i cusitùri

Chi ppè ffari ssà fatìga

Menz'a ghjazza na putìga

Hanu avùtu tutti quanti?

Primu fu Mastru Jacintu

Ma potìja azàri l'uri

ddruvu Mavuru e Filiciu.

E puru ddruv'i Ferdinandi.

Dorminu, dorminu subba na timpa!

Dorminu, dorminu subba na timpa!

 

Druvu sù i fravicaturi

Ccù'r'a scioca di discipuli?

Zzù Saveru, Mastru Giuliu

E Dominicheddru ‘e Càrminu?

Para ca sù ccù'r'i manipuli

Appricati a chiri muri

Subba l'annàitu, quantu l'àrminu!

Dorminu, dorminu subba na timpa!

Dorminu, dorminu subba na timpa!

 

Ddruvu sun'i putigari?

Cataldinu avant'a gghjesa

C'era puru u Campanìsu.

Gesuvélu mmenz'u Fossu

E'r'a vecchja Petrumavura?

Chiru chi t'abbisognava,

Era picculu o era rossu,

Tutti i cosi ccì trovava!

Dorminu, dorminu subba na timpa!

Dorminu, dorminu subba na timpa!

 

Ddruvu sù i fatigaturi

Chi campavinu à jurnata?

Tanti fimmini ‘nti coti

A'r'a parta squilibrata.

Tutti quanti su' ricòti

A'r'a casa du Signuru

Chi sapenn'i patimenti

C'hanu fattu ppè campari

Mò si stringir'a'r'a banna

E u'l'li fa mancàri nenti.

 

DORMONO, DORMONO SULLA COLLINA.

Dove sono i calzolai di razza?

Zio Domenico nella Portella?

Mastro Peppe? e Cutulìddru?

Mastro Pasquale sotto la piazza?

Sulla pelle delle scarpe,

Per dar loro lucentezza,

ci piantavano uno sputacchio!

Dormono, dormono sulla collina!

Dormono, dormono sulla collina!

 

Chi c'è più a fare il fabbro?

Mastro Armando all'Annunziata,

Alla Scarpa Zio Gennaro

Zio Peppino alla discesa,

Mastro Ciccio, il più giovane?

Insieme alle cavalcature

Addio a questi lavoratori!

Dormono, dormono sulla collina!

Dormono, dormono sulla collina!

 

Dove sono i falegnami

Che agli sposi come arredo

Preparavano i mobili?

Mastro Rocco e Mastr'Alfredo?

Zio Francesco, Mastro Vincenzo?

È inutile che li chiami:

benedetti con l'incenso!

Dormono, dormono sulla collina!

Dormono, dormono sulla collina!

 

Dove sono i sarti

che per fare questo mestiere

Nella piazza la bottega

Hanno avuto tutti quanti?

Primo venne Mastro Giacinto

Ma potevi trascorrere le ore

da Mauro e Felice

e pure dalle sorelle Ferdinando.

Dormono, dormono sulla collina!

Dormono, dormono sulla collina!

 

Dove sono i muratori

con la schiera dei manovali?

Zio Saverio, Mastro Giulio?

E Domenichello di Carmine?

Sembra di vederli con le cazzuole,

Intenti a lavorare a quei muri,

Sopra il ponteggio intanto che lo montano!

Dormono, dormono sulla collina!

Dormono, dormono sulla collina!

 

Dove sono i commercianti?

Cataldino davanti alla chiesa.

C'era pure quello di Campana.

Giosuéle in mezzo al Fosso

E la vecchia figlia di Pietro Mauro?

Quello che ti occorreva,

piccolo o grande che fosse,

Tutte le cose vi trovavi!

Dormono, dormono sulla collina!

Dormono, dormono sulla collina!

 

Dove sono i lavoratori

Che campavano alla giornata?

Tante donne nei campi,

Come compenso una misera parte del raccolto?

Tutti quanti sono tornati

alla casa del Signore

Che conoscendo i patimenti

Che hanno affrontato per campare

Ora li stringe al suo fianco

E non fa mancar loro nulla.

 

 

   

‘CCU'R'A MADONNA CHI T'ACCUMPAGNA

M'arricordu quann'era giuvaneddru

Mi respigghjava l'orduru du morzeddru.

‘U vernu a quann'a quannu lustriava

E ‘nta cucina tu già tu preparava.

‘Ncucchj'a'r'u lettu m'arraccummannava:

-Sùsiti, ‘un ‘t'inganna'r'u sonnu, e và a'r'a scola!-

E cittu cittu ‘cc'i'ammentava ‘na parola

Prima ‘e ti ‘mmiari a'r'a campagna:

-‘Ccu'r'a Madonna chi t'accumpagna!-

 

Quannu partìa ppe'r'u seminariu

Tu m'accumpagnava a'r'u binariu

-Lejit'u libbru ma ‘un c'è ‘ncazzunìri

Ca ppè jiri ccù'r'u trenu fin'a Cusenza

Quann'arrivi a Pàvula é scinnìri,

Sbringulu, u'm'perdi ‘a coincidenza!-

Po' m'aggiustavi ‘a scrima di capiddri

Azavi l'occhji e facìa ‘nzinga a'r'i stiddri:

-A stiddra tuja qual'e? Vì, ncagna!

È'r'a Madonna chi t‘accumpagna. -

 

Occhj ‘nta l'occhj mi facìa coraggiu:

-Statt'accortu durantu ‘ssu viaggiu.

Si ‘ntu scompartimentu ‘nchjana ‘ncunu

Po'd'essiri, arrassu sia, ‘nu latru,

Perciò, com'è'r'u dittu, ‘n'occhju a'r'u quatru….-

Ma po' dicìa, pensannu < mò si spagna >:

-‘Cc'è'r'a Madonna chi t'accumpagna.-

 

 

 

E ppè trent'anni a ogn'e mia partenza

Avant'e arretu ‘e Crucuddru a Piacenza

Prim'a'r'a gghjazza tu mi venìa a scontari

Quann' ancora ti sentìa forta e lesta,

Po' a' Copp'e Guardia, ppè'd'accurciari

e pò a'r'a Scarpa, assettata avant'a froggia.

All'urtimu aspettav'a'r'a finesta

Quannu vidìa a machina d'a loggia.

-‘U sacciu ca riparti ma ‘a mamma nun si lagna!

‘Ccu'r'a Madonna chi t'accumpagna!-

 

U tempu passa e riddra'r' a sua rota.

-Chisà si ni vidimu n'atra vota!-

Era l'urtima parola a‘r'u portunu

E ppè un'n'a séntiri fujiva ‘ccù na scusa.

Quann'haju trovato chira finesta chjusa

E a m'aspettari ‘un c'era cchju nessunu

Haju capitu cu'n'ni vidimu cchjù

Pecchì sta vota si partuta tu.

U Paravisu l'anima tuja guadagna!

‘Ccu ra Madonna chi t'accumpagna

 

CHE LA MADONNA T'ACCOMPAGNI 

Mi ricordo quand'ero ragazzino

Mi svegliava l'odore del tuo spuntino.

D'inverno appena appena albeggiava

E tu in cucina già te lo preparavi.

T'avvicinavi al letto e mi raccomandavi:

-Alzati! Non ti riaddormentar e vai a scuola!-

E sottovoce aggiungevi la stessa parola

Prima di avviarti alla campagna:

-Che la Madonna ti accompagni!-

 

Quando partivo per il seminario

Tu m'accompagnavi sul binario.

-Leggi ti il libro ma non ti far troppo prendere

Perché per giungere in treno a Cosenza

Nella stazione di Paola devi scendere

E sii svelto per non perdere la coincidenza.-

Poi mi sistemavi la riga nei capelli

E sollevavi lo sguardo verso le stelle:

-La stella tua qual è? Dai, indovina!

È la Madonna che ti accompagna!-

 

Quando da ferroviere facevo su e giù

Se avessi potuto saresti partita anche tu.

Con i tuoi occhi nei miei m'infondevi coraggio:

-Fai attenzione durante il viaggio:

se entra qualcuno nello scompartimento,

potrebbe essere, non sia mai, un ladro,

perciò, come dice il proverbio, un occhio al quadro…-

Ma poi soggiungevi per fugare il mio spavento:

-C'è la Madonna che ti accompagna!-

 

Così per trent'anni a ogni mia partenza

Facendo la spola tra Crucoli e Piacenza

All'inizio fino in piazza mi venivi a ricevere

Quando ancora ti sentivi forte e lesta,

Poi al Corpo di Guardia, iniziavi a cedere,

e poi del fabbro vicino alla fucina.

Alla fine m'aspettavi alla finestra

Quando scorgevi che l'auto era vicina.

-So bene che ripatirai ma una mamma non si lagna!

Con la Madonna che t'accompagna!-

 

Il tempo passa e corre a briglia sciolta.

-Chissà se ci vedremo un'altra volta?!-

Era l'ultima frase sull'uscio di casa

E per non udirla correvo via con una scusa.

Quando ho trovato la finestra chiusa

E ad aspettarmi non c'era più nessuno

Ho capito che non ci vedremo più

Perché questa volta sei partita tu.

Il Paradiso l'anima tua guadagna!

Con la Madonna che t'accompagna!

     

A MENUZZA

Ti trovava d'arretu all'intrasatta,

Tannu i porti‘un'n'erinu chjus ‘a chjava,

‘Nti scali ti guttava comu ‘a gatta

E, senza fari strusciu, inta ‘nchjanava.

Cumparìa comu ‘na pantàsima

Scaviza, ‘ncapu ‘na vecchja tuvegghjùla,

Davanti, ‘ppè sinàlu, ‘na paràsima

E, caminannu, vataliava sula.

“Rachè, ah! Rachè, ah!” - Sul'a'r'a mamma pàrica canuscìa.

“Rachè, ah! Rachè, ah!”- Sulamenti ‘ssi paroli ripetìa.

“Menù! Comu stà? Bonavenuta! ‘A cchjù beddra, ‘a cchjù cara tenuta!”

Appena ‘ssi paroli avìa ‘ntisu

S'acquetava chiru c'a ti pussedìa.

Attrassava facennu ‘u pizzu a risu

E com'era trasuta ti'n'ni jìa.

Sularina, ‘ppè'd' ogn'e vineddra

‘E ‘nu capo all'atru du paisu

Jia fujennu ‘e quann'era giuvaneddra

ragannu subba l'anima ‘nu pisu.

Ca fossa vernu o puru l'estatura,

Senza scarpi e senza cozetti,

Puru ‘n'n'età girav'a'd'ogne'd'ura

I strati strati o ‘mmenz'a'r'i ruvetti.

‘Ppè't'tia mammita jìa sbattuta: “A cchjù beddra, ‘a cchjù cara tenuta!”

Era ‘ntu munnu ma d'u munnu luntana,

Tu era sempi tu, ma fora ‘e tìa.

‘Ntu coru d'a notta ‘nu toccu ‘e campana.

‘Ntu maru carmu l'urtu da tropìa.

Avìa ‘a frunta janca com'a luna,

L'occhj celesti, i mani comu fusi

E mi guardava comu mai nessuna

Puru quannu tenìa l'occhj chjusi.

Ti potìa scontari a tutt'i canti

Rirennu sula o ‘ccù'r'a faccia scura.

Quannu, guagnunu, mi venìa davanti

Ti dicu a verità n'n'avìa pagura.

Certu ‘un't'avìa canusciuta quann'er'a cchjù beddra, ‘a cchjù cara tenuta.

Ma doppu ca mi sugnu fattu vecchju

Sapennu com'ha perzu ‘u sentimentu

Capisciu ca ‘ppè mia era ‘nu specchju

E ogn'e mia pagura, ‘e ogni trummentu.

Menù, comu volessa ‘nzemi a't'tìa

lassari ‘nterra i penzeri trùvuli

e ‘nta ‘nu celu ‘e libbertà e fantasia.

scavizu caminari subb'i nùvuli.

Quannu vidu nu zinzulu chi vula

L'ariu l'ariu portatu d'u punentu

Penzu ca ccu'ra tuvegghjula

Sì tu ca mi saluti e sù cuntentu.

 

A MENUZZA

Capitavi dietro all'improvviso

Le porte allora non erano chiuse

Ti infilavi nelle scale senza avviso

E senza far rumore salivi in casa.

Come un fantasma ti presentavi

Scalza, in testa un vecchio fazzoletto,

Davanti, per grembiule, uno straccetto

E camminando da sola bisbigliavi.

Rachele, ah! Rachele, ah! - Solo mia madre riconoscevi.

Rachele, ah! Rachele, Ah! - Solamente queste parole ripetevi.

"Mena! Come stai? Benvenuta! La più bella, la più cara tenuta!"

Come queste parole tu udivi

Si placava il demone che ti possedeva

Abbozzavi un sorriso ed indugiavi

E poi com'eri entrata te ne uscivi

Solinga per ogni stradina

Da un capo all'altro del paese

Correvi da quand'eri ragazzina

Trascinando sull'anima un gran peso.

Fosse inverno oppure fosse estate

Senza scarpe e senza calze

Giravi sempre anche in età avanzata

Lungo le strade e anche per le balze.

Tua madre ti cercava disperata: “la più bella, la più cara tenuta!”

Eri nel mondo ma dal mondo lontana

Eri sempre tu ma fuori da te stessa

Nel cuore della notte un rintocco di campana

Sul mare calmo l'urto della tempesta.

Avevi la fronte bianca come la luna

Gli occhi celesti, le mani come fusi

E mi guardavi come mai nessuna

E lo facevi persino ad occhi chiusi.

In ogni angolo ti potevo incontrare

Che ridevi da sola o con la faccia scura

E da bambino poteva capitare

Che al vederti provavo un po' paura.

Non ti avevo conosciuta quando eri la più bella, la più cara tenuta.

Ma ora che son diventato vecchio

E so il motivo del tuo smarrimento

Mi rendo conto che per me eri lo specchio

D'ogni timore e di ogni mio tormento.

Mena, come vorrei in tua compagnia

Lasciare sulla Terra i brutti pensieri

E in un cielo di libertà e fantasia

A piedi nudi camminare sulle nuvole.

Quando vedo volare uno straccetto

Sospinto in aria dalla tramontana

Penso che tu col tuo fazzoletto

Mi saluti mentre stai lontana.

 

   

‘A CICALA

Quann'era picculu e chjujia'r'a scola,

‘ppé'd'u'stari semp'ammunzeddratu,

quanti matìni ‘nta froggia haju passatu

a girari ‘u mànticiu e'r'a mola.

 

‘A sira, prim'e scapulari da fatiga,

Dominicu si facìa birra e luppini

o ‘ppé'l'l'amici pijàva certi biccherini

chi teniva'd'ammucciati ‘nta putiga.

 

‘Nu jurnu, a'r'a timpa du casteddru,

‘na cicala un'n'attrassava ‘nu mumentu:

cantannu ni facìa ‘nu fricamentu

chi l'avessa'd'arringatu ‘nu marteddru!

 

All'ura chi t'adduni Dominicu junta,

s'arrampica derittu ‘nta ‘na troppa,

jetta ‘na copanata, ‘a man'a coppa,

l'acchjappa e finarment'iddra s'appunta.

 

Doppu m'a minta ‘nta ‘na man'a'm'mia

e m'arreccummanna: “Un'n'a tenìri stritta,

statt'accortu, però, ‘nzammà ti sbritta

e fujennu va ‘nta farmacia.

 

Ma ‘ntrevulammi, chisà ‘un ti scordi

com'è diri a Sandrinu, statt'attentu:

-Scamaccia ‘ssà cicala e facci ‘u ‘nguentu

e prim'e mi'n'ni jiri damm'i sordi-”

 

Jè fissu fissu, ‘ccù'r'u vrazzu tisu

‘ppé teniri luntan'e mia ‘a cicala,

Curr'a'r'a farmacia e guala guala

portu ‘a ‘mmasciata c'avia ‘ntisu.

 

“Sà ‘cchi'l'le diri a chiru chi ti manna?

Sandrinu probbiu ‘e coru ti ringrazza.

Quannu scapuli scinna verz'a gghjazza

Ca i sordi ‘ppé't'tia minta de banna.

 

Si portessa però ‘n'arigagnu picculiddru,

c'u ‘nguentu chi nescia è giustu ‘ppè'd'iddru:

si'n'nu porta e pò sù strica sulu

ca li passa'de ‘c'cussì ‘u chjurit'e culu!”

LA CICALA

Quando ero piccolo e terminava la scuola

Per non vedere il mio tempo sprecato

Quante mattine dal fabbro ho passato

A girare il mantice o la mola!

 

La sera prima di smontare dal lavoro

Domenico beveva birra con lupini

O agli amici offriva certi bicchierini

Che nascosti teneva proprio per loro.

 

Un giorno sulla roccia del castello

Una cicala non smetteva un momento

Per noi era un vero sfinimento

Contro le avrei lanciato un martello.

 

All'improvviso Domenico si mette

Su per i massi ad arrampicare

Con un colpo di mano la riesce a catturare

E così quella di cantare smette.

 

Poi la caccia nella mano mia

Mi raccomanda: “Non la soffocare

Ma stai attento a non fartela scappare,

E di corsa vai in farmacia.

 

Ma ascoltami e non ti scordare

Che devi dire al farmacista, stai attento:

-Schiaccia questa cicala a facci unguento

Ma per averla mi devi pagare-“.

 

Io, credulone, con il braccio teso

Per tenere la cicala da me lontano,

Corro alla farmacia e piano piano

Ripeto il messaggio che avevo inteso.

 

“Sai cosa devi dire a chi ti ha mandato?

Sandrino ti ringrazia e in farmacia

Ti aspetta quando dal lavoro vieni via

Perché i soldi per te ha conservato.

 

Digli di portarsi un barattolino:

l'unguento che esce è sopraffino

se lo prende e da solo se lo spalma

e ogni prurito che ha così gli calma” .

‘U CURREDU

 

Picculuddra, ‘ncavvaddr'a'r'a finesta,

Subb'i gammi chjcati 'u tilarettu,

Ogn'e matina, pur'i jurni 'e festa,

T'appricav'a 'mparari 'u lavurettu.

 

'Ppecchi' mammita ti predicava

Ca t'evìa 'e 'mparar'a'r'recamari,

C'u tempu vula e subbit'arrivava

'U mumentu 'ppe't'ti maritari.

 

Ppe'd'acu e filu ha chjantat'a scola

E'd'ha pijatu du munnu cungedu.

Sulu cottunu, linu e capicciola

Spennenn'a giuventù 'ppe'r'u curredu.

 

Milli gghjommir'e tutt'i culuri

Ppè coscini, ppè sperzi e linzoli

Ccù disegni ‘e pampini e juri,

I cchju' beddri ppe'r'i toj figghjoli.

 

‘E tuvagghj, stujavucchi e misàli

‘Nn'ha linchjutu cchju 'e 'ncunu baguddru

‘Nzemi a centri, centrini e sinàli:

Ntu pajisu com'i toj u'n'n'avia nuddru.

 

Anni doppu pass'a'm'mi licenziari

E ormai vecchja davant'u focularu

Trov'a mammita chi sta'd'a guardari

Ca 'ppe't'tia ha'd'armatu ‘u tilaru.

 

Ccù'r'i pedi tu 'mpuci i pedali

E ‘ddu ‘ssugghju milli fili da stama

Attrapassin'i lizzi e po' guali

si 'ntrizzinu a'r'i milli da trama.

 

'E nu capu all'atru attramenti

‘A navetta ccù'd'inta ‘a canneddra

Fà spostari ccù mani sapienti,

Tiri e vatti a càssita beddra.

 

Tessi cuverti 'e tutti i maneri,

azi disegni 'e zempuli rari

Ccù mazzetti ‘nta l'arcu e guanteri

Ccu'r'a lana e'r'u linu cchju' cari.

 

Ppecchi', sa', all'ura chi t'adduni,

Ti po' succedir 'e nesciri zita

E un'n'é perdiri comu certuni

‘A cchjù ranna occasiona da vita.

 

Quannu mammita e' morta a'r'u luttu

A'r'a capa ti tenia trentu trentu

Nu velu c'ammucciava e chi tuttu

trasparìa di capiddri l'argentu.

 

E gia ‘ncunu ‘ncomincia disciuni

Ca'r'u munnu tu dava cungedu.

Azu l'occhji verzu i barcuni:

Cc'e' lavatu e stennutu 'u curredu.

IL CORREDO

 

Da bambina seduta al davanzale

Sulle gambe piegate il telaietto

Ogni mattina, anche se stavi male,

ti applicavi a imparare il lavoretto.

 

Perché tua madre ti predicava

Che dovevi imparare a ricamare

Che il tempo vola e subito arrivava

Il momento che ti dovevi maritare.

 

Per ago e filo hai piantato la scuola

E dal mondo hai preso congedo

Solo cotone, lino e capicciola

Spendendo la giovinezza per il corredo.

 

Mille gomitoli di tutti i colori

Per cuscini, copricuscini e lenzuoli

Con disegni di pampini e fiori

I più belli per i tuoi figlioli.

 

Tra salviette, tovaglioli e tovaglie

Di bauli n'hai riempito più d'uno

Insieme a centri, centrini e vestaglie

Come i tuoi in paese nessuno.

 

Anni dopo quando passai a salutare

Ormai vecchia davanti al focolare

Trovai tua madre che ti stava a guardare

Mentre al telaio eri intenta a lavorare.

 

Con i piedi manovri i pedali

E dal subbio i mille fili dell'ordito

Attraversano i licci ed ai mille uguali

Della trama li intrecci col dito.

 

Da un capo all'altro del tessuto

La navetta col filo ravvolto

Fai spostare e poi con gesto deciso

Batti il pettine tirandolo molto.

 

Fai coperte in tante maniere

Trai disegni da esempi assai rari

Con mazzolini o con guantiere

Con la lana ad il lino più cari.

 

Perché, sai, ti può capitare

Lì per lì di poter prender marito

E non ti puoi certo lasciar scappare

L'occasione di un buon partito.

 

Quando di tua madre il funerale fu celebrato

Un velo scuro hai deciso di tenere

Che il tuo capo ormai imbiancato

Un po' copriva e un po' lasciava intravedere.

 

E già c'è chi incomincia a spettegolare

Che al mondo prendevi congedo.

Alzo gli occhi e vedo che ad asciugare

Hai steso ai balconi il corredo.